راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی ج.ا.ا (1379 -1396)

بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
  • Project Title:راهبری و نگهداری ساختمان و تاسیسات بانک مرکزی ج.ا.ا (1379 -1396)
  • Employer:بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
  • Operation Place:تهران
  • Description:راهبری و نگهداری مجتمع میرداماد شامل ساختمان اداری انفورماتیک بانک مرکزی از سال ۱۳۷۹ تا کنون
Return to Project Page