طراحی و اجرای فودکورت ایران مال

فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
فودکورت ایران مال
  • Project Title:طراحی و اجرای فودکورت ایران مال
  • Employer:توسعه بین الملل ایران مال
  • Operation Place:تهران
  • Description:طراحی فاز یک و دو، تهیه و اجرای فودکورت مجتمع تجاری ایران مال به وسعت ۱۲هزار مترمربع
Return to Project Page