تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی

تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
  • Project Title:تعمیرات تاسیسات سرم سازی رازی
  • Employer:موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
  • Operation Place:کرج
  • Description:تهیه مصالح، تعمیرات و بازسازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
Return to Project Page