تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام

تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
تعمیرات مخازن خارک
  • Project Title:تعمیرات اساسی مخازن ذخیره نفت خام
  • Employer:شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتی
  • Operation Place:بوشهر (جزیره خارک)
  • Description:تعمیرات اساسی چهار دستگاه مخزن سقف شناور جهت ذخیره نفت خام با ظـرفیتهای 1،000،000 بشکه ای، 600،000 بشکـه ای، 500،000 بشکـه ای و 275،000 بشکه ای
Return to Project Page